«Tagasi

Kasutustingimused

KVEST OÜ, registrikoodiga 16355231, asukohaga Tulbi 4-1, Tallinn 10612, Eesti (edaspidi: KVEST) on rakenduse „KVEST Grupileidja“ (edaspidi: Rakendus) haldaja ja omanik. KVESTi ja Rakenduse kasutajate vahelises õigussuhtes kohaldatakse allnähtuvaid kasutustingimusi (edaspidi: Kasutustingimused). Kõik Rakenduse kasutajad on Kasutustingimustega seotud.

1. Üldsätted
1.1. Rakenduse kasutamisel tekkivate õigussuhete tõlgendamisel juhinduvad pooled omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.
1.2. KVESTil on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Rakenduse veebilehel.

2. Rakenduse olemus ja kasutamise tingimused
2.1. Rakendus on KVEST poolt loodud ja hallatav keskkond, mis võimaldab registreerunud isikutel (edaspidi: Kasutaja) erinevate kuulutuste (edaspidi: Teenused) levitamist ning registreeritud kasutajatel (edaspidi: Kasutajad) Teenuste kasutamist.
2.2. Rakenduses Teenuse pakkumise õigus on vaid spetsiaalses paralleelses rakenduses registreeritud Kasutajatel.
2.3. Kuna Rakendus on kõigest kommunikatsioonivahend Kasutajate vahel, siis sellest tulenevalt ei saa KVEST mõjutada ega vastutada Teenuste kvaliteedi ja puuduste eest. KVEST ei saa tagada seda, et Rakenduse kaudu Teenuste osutamine toimub alati korrektselt ja puudusteta. KVEST ei osuta ise Teenuseid, ega vastuta Teenuste kvaliteedi eest, vaid vahendab Teenust.
2.4. Kasutaja peab tagama, et Kasutaja poolt lisatud Sisu vastab Kasutustingimuses ja õigusaktides sätestatud nõuetele, ning et Kasutajal on vajalikud load Sisu lisamiseks. Kasutajal on keelatud lisada sisu, mis sisaldab ründeprogrammi, viirust vms ning kahjustab või häirib rakenduse sujuvat toimimist.

3. Konto registreerimine
3.1. Liitumisavalduse alusel luuakse Kasutajale Rakenduse kasutajakonto (edaspidi: Konto). Konto loomisest teavitab KVEST Kasutajat e-posti teel.
3.2. Sisselogimisel pääseb Kasutaja Kontole ligi sisestades enda e-postiaadressi ja parooli.
3.3. Konto kaitsmiseks kohustub Kasutaja hoidma oma parooli konfidentsiaalsena ning tagab, et kolmandatel isikutel ei oleks võimalust tellida Kasutaja Konto vahendusel Teenuseid Kasutajale teadmata.
3.4. KVEST võib ilma põhjendamata keelduda Liitumisavalduse heakskiitmisest ning Konto loomisest. KVEST võib ilma põhjendamata ning ette teatamata tühistada Kasutaja Konto ning kustutada Kasutaja ning kõik Kasutajaga seonduvad andmed Rakenduse keskkonnast.

4. Teenuse kvaliteet
4.1. Teenuse vastavuse Lepingu tingimustele peab tagama Kasutaja.
4.2. KVEST ei vastuta ühegi Teenuse osutamise puuduse ega Teenuse vastavuse eest. Kasutaja saab puudustest tulenevaid nõudeid esitada ja õiguskaitsevahendeid kasutada vaid Kasutaja vastu.

5. Kaebuse esitamise õigus
5.1. Kasutajal on õigus esitada KVESTile kaebus Teenuse vastavuse osas 3 päeva jooksul alates Teenuse osutamisest (edaspidi: Kaebus).
5.2. Kaebus tuleb esitada Rakenduse või e-posti vahendusel, eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega teenuse puuduse (puuduste) kohta. Vajadusel tuleb Kaebusele lisada Teenuse puuduste kohta pildid.
5.3. KVEST edastab Kaebuse viivitamata Kasutajale, palub Kasutaja kommentaari puuduse osas ning vaatab Kaebuse läbi hiljemalt esitamisele järgneval tööpäeval.
5.4. KVEST hindab Kaebuse põhjendatust subjektiivselt ning tugineb eranditult Kaebusega edastatud ja Kasutajalt kogutud andmetele.
5.5. Juhul kui KVEST tuvastab, et Kaebus on põhjendatud ja Teenuse osutamisel on Kasutaja rikkunud tingimusi võib KVEST pidada kinni kogu Teenuse kasutamise.

6. Kasutaja isikuandmete käitlemine
6.1. Kasutaja annab käesolevaga KVESTile nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
6.2. Konto loomisel ja Tellimuse esitamisel Kasutaja poolt sisestatud KVESTile teatavaks saanud Kasutaja isikuandmed kantakse elektroonilisse registrisse ning neid kasutatakse teabe edastamiseks Kasutajale.
6.3. Kasutaja nõustub oma kontaktandmete kasutamisega KVESTilt pakkumiste saamiseks. Kasutajal on igal ajal õigus esitada taotlus pakkumiste saatmise lõpetamiseks ja/või kontaktandmete kustutamiseks andmebaasist.
6.4. Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on Kasutustingimustel kasutajasuhte tekkimine Rakenduses Konto loomisel. Isikuandmete töötlemine on Teenuste tellimise eeltingimuseks.
6.5. Isikuandmeid töötleb KVEST OÜ, registrikoodiga 16355231, asukohaga Tulbi 4-1, Tallinn 10612, Eesti.
6.6. KVEST kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid käesolevates Kasutustingimustes märkimata kolmandatele isikutele.
6.7. KVESTil on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest.
6.8. Kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed KVESTi või Kasutaja andmebaasidest.
6.9. Kasutaja annab KVESTile nõusoleku saata Konto loomisel või Tellimuse vormistamisel sisestatud e-posti aadressil:
a. kinnitusi ja teateid, mis on kirjeldatud Kasutustingimustes või mis on vajalikud Rakenduse kohaseks ja õiguspäraseks toimimiseks (sh Konto registreerimise teade, Tellimuse kinnitamise teade jne); b. infokirju juhul, kui Kasutaja on avaldanud Tellimuse vormistamisel või Konto loomisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas). Kasutajal on õigus hiljem taoline nõusolek tagasi võtta vajutades kirja lõpus olevale viitele infokirjast loobumiseks.

7. Kasutaja vastutus ja vaidluste lahendamine
7.1. Kasutaja kohustub kasutama Rakendust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
7.2. Kasutaja vastutab Rakenduse Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest KVESTile, Kasutajale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.
7.3. Rakenduse Kasutustingimustest tulenevad vaidlused Kasutaja ning KVESTi vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

8. Kasutustingimuste kohustuslikkus ja siduvus
8.1. Konto loomisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun kasutustingimustega” ning vajutades seejärel nuppu Registreeri, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru saanud, nõustub Kasutustingimustega ning jaatab nende kehtivust.
8.2. Kasutustingimused on Kasutajale täitmiseks kohustuslikud ning tervikuna siduvad.